Thư viện

Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững trong kỹ thuật xây dựng (ICSCE 2016)

Để công tác tổ chức tiến hành tốt, Khoa Công trình trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng viết bài cho Hội thảo theo các chủ đề sau:

 1. Phát tr'iển bền vững về vật liệu và tài nguyên trong xây dựng;
 2. Phát triển bền vững trong quản lý xây dựng;
 3. Phát triển bền vững trong quy hoạch và phát triển hạ tầng kỹ thuật;
 4. Phát triển bền vững trong quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình giao thông;
 5. Phát triển bền vững kỹ thuật xây dựng công trình sông, cửa sông và ven biển.

Các bài báo có chất lượng tốt được chọn tuyển và sẽ được in trong số đặc biệt của Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818.

Thể lệ viết bài và tiến độ thực hiện:

 • Ngôn ngữ chính của Hội nghị là tiếng Anh.
 • Bản tóm tắt của bài báo khoảng 300 từ (tải về từ Website)
 • Toàn văn bài báo không quá 8 trang (tải về từ Website)
 • Thời gian chính của hội nghị như sau:
 • Bản tóm tắt gửi cho Ban tổ chức trước ngày:                         25/07/2016
 • Thông báo chấp nhận bản tóm tắt ngày:                               15/08/2016 
 • Nộp toàn văn bài báo ngày trước:                                         10/09/2016
 • Thông báo chấp nhận toàn văn bài báo:                                10/10/2016
 • Thời gian đăng ký:                                                               10/10/2016
 • Thời gian nộp lại bản toàn văn bài báo đã chỉnh sửa:               20/10/2016

Thông tin chi tiết xem tại Website của Hội thảo: 

http://icsce2016.utc.edu.vn/

Email: icsce2016@utc.edu.vn

 

Đối tác
abc